Vital World
 

Integraal of Integratief?
Kosmisch/Integraal/Alternatief/Regulier

Kosmische Geneeskunde

Het kernprobleem van de „judeo-christelijke cultuur“ is het ego. Waren wij daarvoor verbonden met de Realiteit van „Hemel, Aarde en de Gemeenschap“, vooral na de vele eeuwen van vervolging („Inquisitie“) had de mens geen andere keus dan terug te vallen op zijn kleine ik. Dit wordt gedefinieerd als de (onbewuste) identificatie met zijn zelfbeeld. Je bent niet wat je bent, maar wat je denkt te zijn. De Westerse mens leeft met een voorstelling van zichzelf. Je wereld is die der gedachten, voorstellingen, emoties, verlangens, ideeŽn, begrippen, oor-delen, interpretaties, commentaren. Deze nemen je voortdurend op sleeptouw. „Ik ben IN gedachten“. Voortdurend door je gedachtenwereld in beslag genomen te zijn, heeft je permanent van de Werkelijkheid (zie boven) vervreemd. „Op jezelf teruggeworpen“ heb je jezelf van het Geheel afgesplitst. Je bent een geisoleerde entiteit afgesneden van het Grote Leven. Dit geisoleerde bestaan is DE oorzaak van existentiele angst. Tegelijkertijd zijn je wortels in de Kosmos doorgesneden, waardoor niet meer door het Geheel gevoed, geregenereerd wordt. Je bent onwetend omtrent het Grote Bewustzijn waar je deel van bent. Dit raakt direct je mens-, wereld en Godsbeeld: zijn wij diep in onszelf Kosmische Intelligentie of slaaf van onze ego-impulsen?

„Wat je denkt, dat ben je niet“

Alleen als je het Geheel bent, heb je overzicht over de samenhangen. Alleen als je de samenhangen kent weet je over de functies der afzonderlijke delen. Een wetenschap met het ego als uitgangspunt kent alleen los van elkaarstaande objecten. Omdat zij los van elkaar staan, wordt geen inzicht in hun werkelijke functies verkregen. Het leidt tot een kunstmatig, ja vals wereldbeeld. Een wereldbeeld dat een-dimensionaal is kan nooit Heelheid bewerkstelligen. Daarom leidt de reductionistisch-materialistische wetenschap ons verder naar de afgrond. In de toekomst ligt het accent op META-Kosmologie als alles-omvattende sakrale wetenschap. Deze Kosmologie bestudeert het Geheel waarvan je zelf deel bent. Alleen het Geheel „in jou“ kan het Geheel „buiten jou“ kennen. Alleen wanneer je deel bent van Kosmische Intelligentie kun je inzicht in de Kosmos verkrijgen. Het Geheel is multi-dimensionaal, terwijl de reguliere medische wetenschap een-dimensionaal is. Het eerste omvat het tweede, nooit andersom.

Om het deel te kennen
Moet je het Geheel kennen
Om het Geheel te kennen
Moet je Het Zijn
Om Het te Zijn moet je zelf niet-zijn
Ben je Niets, ben je alles
Zo ken je het deel

Het kernprobleem van het Westen ligt op het innerlijke vlak. Door de (onbewuste) identificatie met ons zelfbeeld zijn wij van de Realiteit vervreemd. Alles speelt zich uitsluitend nog in onze gedachten (emoties etc.)wereld af. Als geisoleerde entiteit (ego) is het leven in toenemende mate zinloos. ExistentiŽle angst knaagt aan onze „ziel“. Ook al geven we het niet toe, diep van binnen heerst de wanhoop. Onszelf volstoppen met materiŽle goederen helpt niet meer. Ons basisprobleem is kosmisch, het feit dat we niet door het Geheel gevoed, geregenereerd, vernieuwd worden. Deze innerlijke wanhoop is de motor achter onze persoonlijke en collectieve ommekeer. De opstand richt zich niet tegen de politiek (ook al denken we dat). Het is daarentegen een wanhopige poging onze „ziel“ te redden. Ons verlangen gaat uit naar een „geestelijke cultuur“, naar een geestelijk draagvlak, dat ons wijsheid, zin, vreugde, gerechtig-heid, vrede, liefde, geborgenheid geeft.

Tegen de ego-ziekte is geen kruid gewassen. De gewone geneeskunde (inclusief de „integratieve“) heeft geen antwoord op de innerlijke verloedering. Sleutelen aan het ego verandert niets aan zijn inherente isolatie, zijn kunstmatige ik, zijn inherente kwetsbaarheid, onzekerheid, angst en onmacht. Heelheid is geen gevolg van het verbeteren van ego-functies. Zelfs als je „gezond gaat eten“ blijven deze ondermijnende invloeden onverminderd doorwerken. Binnen het ego als afgesplitste entiteit kan de Heelheid niet gevonden worden. De conclusie: oplossen van het ego-probleem heeft absolute prioriteit. Wat we dus dringend nodig hebben is een Nieuwe Geneeskunde die de werkelijke oorzaak aanpakt. De therapie is het terugvoeren van het verziekte ego terug naar het Geheel – onze innerlijke Wijsheid - de „verloren zoon“ die de weg terug naar de Moeder moet vinden. De grote verrassing: diep in onszelf – in ons Wezen – is de Heelheid eeuwig aanwezig. Wij zijn reeds Heel! Dit Heel-Zijn is deel van het grote Kosmische Geheel. In plaats van (krampachtig) de Heelheid buiten onszelf te zoeken, moet het ego – wil het genezen – zich (opnieuw) invoegen in het Geheel van de Kosmos: samenleving, aarde, universum, het Eeuwige Licht en de Kosmische Moeder. Het is de weg van de Kosmische Mens, de hulp die hem/haar daarbij geboden wordt, komt van de Kosmische Geneeskunde.

Vele denken dat bovenstaande heel uizonderlijk is, niet toegankelijk voor „gewone mensen“. Niets is minder waar. Verlies van het ego en Deel van het Geheel-zijn zijn frequente momenten uit het dagelijkse leven. Het gaat erom deze momenten aux serieux te nemen. Denk aan: inslapen en jezelf verliezen in de nacht (overgave zonder spoor van angst!); natuurervaring bv. zitten op een duintop („plotseling viel alles van mij af“); opgaan in liefde en sex („voor een moment was ik er niet meer“); doorbraak van een grotere Werkelijkheid („een met de wereld“); jezelf vergeten in toewijding; getroffen-zijn door schoonheid („alles was in mijn ruimte“); boven jezelf uitgetild worden („zonder een moment na te denken, sprong hij in het water en redde het kind“); religieuze passie („niet ik maar Christus in mij“); in lopen, dansen, fietsen (zie voorbeelden in mijn boeken „Origin“); in sport („ik liep de 2000 meter en plotseling nam Het het over, de rest ging volledig moeiteloos“); in grote toorn („ik was buiten mijzelf van woede en tegelijkertijd totaal aanwezig“); in het gevecht („ik dacht nergens meer aan“); in stilte en meditatie („vrede in en om mij heen“); in het stervensproces (waarin ieder opgaat in het Eeuwige Licht).

Voortdurende (existentiŽle!) angst, onzekerheid, onmacht, kwetsbaarheid, eenzaamheid, zinloosheid, zorgen en problemen voeren tot een permanente (onbewuste!!!) stress-toestand. Het is iets wat ononderbroken "aan je vreet". Dit heeft een directe verbinding met het lichamelijke. Gefixeerde stress en diepe vermoeidheid hebben op den duur een star vegetatief zenuwstelsel tot gevolg. Dit betekent dat in het lichaam de sympaticus ononderbroken domineert. Omdat het lichaam zijn innerlijke balans verloren heeft – doordat ook de parasympaticus geblokkeerd is – kan het zijn afvalstoffen, toxinen en slakken niet kwijt. Deze hopen zich in de weefsels op. Tegelijkertijd raakt het hormoonsysteem uitgeput. Na een aanvankelijke „opwindings-fase“ schiet het in een chronische deficiŽntiefase, waardoor een permanente immuunzwakte ontstaat. De combinatie van al deze factoren tesamen (innerlijke uitputting, immuunzwakte, vergiftiging, leefstijlfactoren….daarbij komt dan nog de alomtegenwoordige electro-magetische straling) is de basis voor het ontstaan van chronisch (degeneratieve) ziekte. Het is duidelijk: het ego heeft zich hopeloos in zichzelf verstrikt.

Integrale Geneeskunde

In ons Wezen (Essentie) zijn wij Heel. Wij zijn echter ook nog individu („bodymind“). Dit laatste is deel van de zichtbare wereld van energie en materie. In deze dimensie is perfectie een illusie. Door erfelijkheid, afstamming, geboorte, opgroeien, sociaal-cultureel-ecologisch milieu staan wij bloot aan ondermijnende factoren. Ook de innerlijke Heelheid – ofschoon deze ons steeds opnieuw regenereert – is niet in staat ons een perfecte gezondheid te bezorgen. (De Kosmos is een Geheel van Opbouw en Afbraak!). Daartoe behoeft de Kosmische Geneeskunde een aanvulling: Integrale Geneeskunde. In de recente tijd blijkt „Integraal“ echter een vergaarbak van alles en nog wat te zijn. Alles is immers deel van het grote geheel, zo redeneert men, dus wordt ieder nieuw ideetje op de grote hoop van „integraal“ gegooid. Het laatste is echter geen willekeurige verzameling alternatieve therapieŽn. „Integraal“ betekent daarentegen de Werkelijkheid als een „Integraal Systeem“, waarbij alles zinvol met elkaar verbonden is. De vraag is dus: integraal, ja, maar waarin? Om te kunnen integreren in een integraal zinvol systeem moet men dit systeem eerst kennen. Dit – voor zover ik nu kan zien – ontbreekt volledig bij de huidige „integrale wetenschappers“. In feite zijn zij even reductionistisch bezig als de regulieren. Eerst wordt alles uitgesplitst („Orthomoleculaire Geneeskunde“, „Voedingsgeneeskunde“, „Leefstijlgeneeskunde“ – het zou mij niet verbazen, wanneer we straks ook nog de „Probiotica-Geneeskunde“ en de „Smoothie-Geneeskunde“ erbij krijgen* - niet ondenkbaar ook dat we over enige tijd pas worteltjes kunnen eten, wanneer dat eerst „wetenschappelijk verantwoord is“, een ontkenning van de eigen inherente intelligentie van de mens - alles bemand met experten, die vervolgens die onderdelen weer moeten samenvoegen. Experten zijn per definitie diegenen die een beperkte ego-kijk op de dingen (en zichzelf!) hebben. Hun pretenties overstijgen verreweg hun competenties als het om het Geheel gaat.

*Een (klein) deel kan nooit de pretentie van het geheel („Geneeskunde“) hebben. Gepaster zou dus zijn:
orthomoleculaire therapie, voedingstherapie en leefstijltherapie.

Integrale geneeskunde is de geneeskunde die is gebaseerd op inzicht in het integrale systeem waarvan de mens deel uitmaakt. De therapie bestaat eruit de mens terug te voeren tot zijn oorspronkelijke Heelheid. Het accent ligt op de samenhangen als onderdelen van het Grote Geheel. In deze zin is het synoniem met holistisch. Wat je nu echter ziet is dat „integraal“ steeds meer een ophoping van detailinformatie is. Gezondheid wordt steeds ondoorzichtiger in plaats van transparanter. De „professionele“ benadering creŽert een landfill aan informatie waardoor het overzicht verder verloren gaat cq. de „gewone mens“ steeds onzekerder wordt ipv mondiger. Terwijl publicaties die inzicht in het Geheel geven zeldzaam zijn. Simpel voorbeeld van het eerste. De “voedingsarts” schrijft een dieet voor. Hij/zij heeft uitgevonden dat er een tekort in het lichaam is. Wat geen deel is van zijn/haar overwegingen/competentie is inzicht in het traject dat de voeding aflegt: het functioneren van de vertering, de doorgankelijkheid van nutrienten door de basaalmembraan van de capillair, de verslakking van het bindweefsel, het verbrandingsniveau van de stofwisseling en het ontgiftings- en uitscheidingsvermogen van het lichaam. Waardoor de kans groot is, dat de therapie zijn doel mist, het gevolg van zijn afgesplitste specialisatie (hetzelfde wat we bij de regulieren zien). In de praktijk blijkt dat „gewone“ mensen deze samenhangen echter zeer snel begrijpen. Het bevestigt de inherente intelligentie van eilk individu. Er zijn twee aanvullende benaderingen. Komt een persoon met een medische vraag, dan zijn voeding en leefstijl onderdeel van de individuele therapie. Gaat het om de gezondheid van de populatie dan zijn voeding en leefstijl onderdeel van educatie. Zij zijn geen onderdeel van „medische zorg“, maar onderdeel van de eigen mondigheid, eigen verantwoording en eigen ervaringswereld van de mens (ZELFZORG). De arts heeft daardoor twee gescheiden werkvelden: die van therapeut en van leraar of „coach“. De laatste aktiviteiten zijn een onbaatzuchtige bijdrage tot verdere emancipatie van de mensheid.

De hamvraag is of er een Kosmische Orde bestaat. Het heeft met ons wereldbeeld te maken. Is de Kosmos een zinvol Geheel of niet? Voor de huidige materialistische wetenschap is dat NIET het geval. Vandaar dat bij de therapie de keuze niet wordt gemaakt door inzicht in het Geheel, maar door willekeurige voorkeuren. CopiŽren van wat men gelezen heeft, imitatie van anderen, reductionisme („evidence based medicine“), symptoom-bestrijding, verlegenheidsdiagnosen, hypothesen, speculaties, status, ambitie en eigenbelang, dat is waar het bij de (medische) wetenschap om draait. De idee van „waarheid“ is daarbij allang opgegeven.

Kosmische Realisatie (Ervaring) geeft inzicht in het Grote Geheel. In tegenstelling tot de huidige wetenschap is alles (inderdaad) met alles ZINVOL verbonden. Dit is de kern van de Holistische Wetenschap. Het afgeleide wetenschappelijke model noem ik „Integrale Systeem Theorie“. Wat door direct inzicht wordt verkregen (Newton, Einstein*) wordt vervolgens voor de gewone mind „vertaald“, zodat er in de praktijk mee gewerkt kan worden. Ik heb dit vroeger ook wel „META-synthese“ genoemd. Het zal duidelijk zijn, dat deze alomvattende visie NOOIT in het een-dimensionale, kwantitatieve, reductionistische, oppervlak-kige model van de huidige wetenschap geperst kan worden. Dat er een Kosmische Orde bestaat, kan met het logische verstand begrepen worden. Twintig jaar geleden formuleerde ik dat zo: „Niets kan zich op hetzelfde niveau integreren. Een lichaamscel integreert zijn celonderdelen, maar wordt zelf weer geintegreerd in een weefsel of orgaan. Op hun beurt worden organen weer geintegreerd in regelsystemen als bloedsomloop, lymfe, hormonen en zenuwstelsel. Deze functies komen bij elkaar in de hersenen als de centrale regelinstantie. De hersenfuncties worden op hun beurt gestuurd door de psyche. Om deze te integreren is opnieuw een „hogere instantie“ nodig: Het is die dimensie waarin de psyche van nature haar plaats heeft. Dit is onze innerlijke bewustzijsruimte“. Pas als wij de natuurlijke samenhang kennen, kunnen we dit met onze Integrale Therapie zinvol aanvullen. Het bepaalt het waar, hoe, wat, wanneer en in welke combinatie. Het staat mijlenver van de zgn. „integratieve geneeskunde“ die zich baseert op „evidence based science“. In feite wordt bij de laatste gewoon uitgegaan van bestaande (reguliere) diagnostiek, waarbij dan als aanvulling een „alternatieve methode“ wordt voorgeschreven. Authentiek-Integrale Geneeskunde werkt geheel anders. Het heeft ten allen tijden het Kosmische Geheel voor ogen. Het erkent de prioriteit van het ego als ziektemakende factor nr. 1. Daarbij beschouwt het zichzelf als aanvulling op de Kosmische Geneeskunde. Om dit mogelijk te maken moet het een innerlijk beeld van de Kosmische Samenhang bezitten. De persoonlijke anamnese (van de patient) wordt daaraan gespiegeld. Hoe optimaler de mens zich weet in te voegen – INTEGRATIE - in zijn Kosmische Context, des te vollediger zijn gezondheid/genezing. Nu wordt de Kosmos geregeerd door het Vacuum („Kosmische Baarmoeder“) en de twee Kosmische Krachten van Opbouw en Afbraak. Invoegen in deze Oergrond van het Bestaan is de garantie voor het succes van genezing op de verdere niveau’s. Deze eerste stappen houden in: teruggeven van het ego, afbraak van al het ziekelijke en voortdurende regeneratie. In het onderstaande schema wordt de Kosmische Samenhang (A), compleet met de corresponderende integrale therapieŽn (B) en de bijbehorende (noodzakelijke) maatschappelijke vernieuwingen (C) weergegeven.(PS. Voorlopig ontwerp).

*Vele wetenschappers bevestigen dat de eigenlijke doorbraak in wetenschappelijk onderzoek door „directe intuitie“ tot stand komt. „Plotseling wist ik – als uit het Niets - de oplossing voor mijn jarenlange probleem“.

De Kosmische Orde in zijn stapsgewijze samenhang:
„Boven omvat beneden“

(Vul daarbij je eigen therapie-voorkeuren in!)

A

Het Absolute Niets

Vacuum/Kosmische Baarmoeder (Geeft geboorte aan 1) en 2)

B

Overgave aan het Geheel/Opgeven ego/Kosmische Geneeskunde

C

Kosmische META-Religie/

Wereldvrede

1)Het Eeuwige Licht

(Grote Bewustzijn/“God“/

Kosmische

Intelligentie

Godservaring

De Verlichte Samenleving

2) De Eeuwige Afbraak

(„Stirb und Werde“)

Opgeven ego/afbraak van het oude/vasten- therapie

Wereld-

economie in balans

Het Levensweb

(Universum) (1 + 2)

omvat

JeZelf-Zijn in verbondenheid/

vriendschap

Gemeenschaps

Demokratie

De Aarde

omvat

Lichaamsbewustzijn/In harmonie met de natuur

Redden van de aarde/Prioriteit van de ecologie

De Samenleving

omvat

Leven in gemeenschap

Een „vrouwelijk“ wereldbeeld

De Mens

omvat

Wij zijn Kosmos!

Integrale Geneeskunde

Sakrale wereld

Het Ware Zelf

omvat

Meditatie„Mind-fulness“/Inherente intelligentie

„Motor“ achter de wereld-vernieuwing

De Psyche

omvat

Emotionele zelf-integratie

Stoppen van de consumptie- verslaving

(Persoonlijke relaties)

Op basis van bewustwording

Nieuwe samenlevings- vormen

De Hersenen

omvatten

Balans tussen passief en aktief/Voelend gewaar-zijn/Cognitieve training

Stoppen van de rat race/ de toxische situatie/electro-magnetische vervuiling

Regelsystemen

Vegetatief/hormonaal/

adem

Leven in balans

„Taoistische“ leefwijze

Bloedsomloop/Lymfe

omvatten

Oefening/drainage

De Matrix

omvat

Versterking immuunsysteem/ Stroomsysteem- therapie/Ontslakking

Alternatieve Geneeskunde/

Gezonde leefstijl

Cellen/Organen

omvatten

Dynamische pathologie (Reckeweg)

Regeneratie/ gezondheids-

klinieken

Bio-chemie

Reguliere Geneeskunde

Wij zijn dit alles: inclusief, voortdurend en tegelijkertijd
Wij zijn Kosmos!

„De mensen willen een geintegreerde gezondheidszorg“. Jazeker, maar niet een waarbij
de Holistische Geneeskunde het schoothondje van de reguliere sector wordt

Het spreekt vanzelf dat wij een uniforme, gelijkgeschakelde, (inclusief de „integratieve“) geneeskunde afwijzen. Het kan niet zijn dat ťťn bepaald wereldbeeld de anderen overheerst. Net als in religie zijn er altijd verschillende geneeskundescholen geweest, ieder met een eigen accent. Waar het in wezen om gaat is de vrijheid van levens- en wereldbeschouwing. Ook kunnen wij niet toelaten dat de wetenschap de mensen dom maakt. Dit doet zij door de eigen verantwoording, de mondigheid en het zelfbeslissingsrecht van de mensen af te nemen, cq de mens afhankelijk te maken. Zelfs de persoonlijke leefstijl wordt tegenwoordig door medische professionals overgenomen: het begin van de (Big Brother) zombie-maatschappij? Daarom zetten wij ons in voor een Nieuwe Gezondheidszorg, gebaseerd op het principe van subsidiariteit (door de EU in het Verdrag van Maastricht als basis aangenomen). Wat de mens zelf kan doen, doet hij/zij zelf. Het is het eerste echelon: ZELFZORG. Gericht op inzicht in het (lichamelijk) functioneren, eenvoudige zelfhulpmethoden en bevorderen van een gezonde leefstijl. Dit past uitstekend in de nieuwe politiek van grotere zelfstandigheid voor wijken en buurten. Hierbij staat educatie centraal (scholen, buurthuizen, internet). Geen medische professie die hier de lakens uitdeelt. Wat de mens niet zelf kan doen, wordt verwezen naar het tweede echelon: de HOLISTISCHE GENEESKUNDE, al die vormen van professionele geneeskunde, waarbij bevordering van het eigen zelfgenezend vermogen centraal staat. Geen reguliere instantie die hier intervenieert. Wat de Holistische Geneeskunde niet kan, wordt tot slot verwezen naar het derde echelon: de TECHNOLOGISCHE (reguliere) GENEESKUNDE, alles in goede en geordende samenwerking. Het is het meest logische, organisch-opgebouwde, effectieve, optimaal-geintegreerde en kostenbesparendste model „ooit ontworpen“. (Zie verder Boek „Origin“ 5, Handboek „Integrale Geneeskunde“).

In onze tijd worden wij pijnlijk geconfronteerd met de onmacht van de reguliere geneeskunde. Het kernwoord is „genezing“. Iedereen weet dat de gewone geneeskunde slechts symptomen onderdrukt. Noem 100 verschillende chronische aandoeningen – hoge bloeddruk, psoriasis, migraine, tinnitus, pre-dementie, rheuma, diabetes, arthrose, asthma etc., etc. – en het wordt duidelijk dat in geen der gevallen GENEZING bewerkstelligd wordt. Wat voorgeschreven wordt zijn chemisch-onderdrukkende middelen. Het vervelende: terwijl de patient denkt dat hij/zij „beter“ is, werken de oorzakelijke factoren gewoon door. Totdat deze op een gegeven moment opnieuw chronische ziekte veroorzaken. De medische wetenschap bevordert ziekte! Wetenschappelijk onderzoek is niet gericht op GENEZING maar op symptoombestrijding, zodat men weer „funktioneren“ kan. Het is alleen geinteresseerd of een bepaald middel „werkt“. Of het iets met GENEZING te maken heeft vraagt men zich niet af. Typisch voorbeeld: bloeddrukverlagende middelen. Het „evidence based onderzoek“ kijkt er alleen naar of de bloeddruk omlaag gaat. Het bemoeit zich niet met de onderliggende oorzakelijke factoren. Het punt is dat de hoge bloeddruk niet de ziekte is, maar het symptoom van een onderliggend oorzakencomplex. Dit geldt voor de meeste chronische stoornissen. In de praktijk van Integrale Geneeskunde blijkt dat er bij hoge bloeddruk (bv.) verschillende oorzakelijke factoren zijn, die bovendien individuele variaties vertonen. Voorbeelden: overeten (vooral van dierlijke eiwitten), koffiedrinken, onvoldoende drinken, oververzuring, zelfvergiftiging vanuit de darm, obstipatie, chronische ontstekingen („foci“) vooral die in het gebit, tonsillen, onvoldoende bewegen, electromagnetische straling (computer, dect-telefoons, WiFi) om nog maar niet van de psychische factoren te spreken. Door deze factoren te saneren (zonder iets „aan de bloeddruk zelf“ gedaan te hebben“) wordt in vele gevallen de bloeddruk „vanzelf“ genormaliseerd. Dit alles wordt door de reguliere (medicamenteuze) behandeling volledig genegeerd (sommige uitzonderingen daargelaten).

Symptoombestrijding en dit verkopen als “genezing”
is de grootste conspiracy ooit

Een open discussie is de enige weg om gezamenlijk het hoofd te bieden aan de enorme problemen die wereldwijd op ons afkomen. Gezondheid staat daarbij boven aan de lijst. Kritisch denken en solidair-zijn kunnen nooit in tegenspraak met elkaar zijn. De reguliere gedachtekronkel is dat verdwijnen van een symptoom gelijkstaat met genezing. Hoe ver de medische wetenschap van dit laatste afstaat wordt door het volgende geillustreerd. Het „evidence based model“ (het regulier-wetenschappelijke model) meet alleen kwantiteiten. Bijvoorbeeld 40 personen met “psoriasis”. Daarbij gaat men alleen af op het symptoom, niet op de onderliggende individuele variabelen. Voor de reguliere geneeskunde zijn alle “psoriasispatienten” gelijk.. In tegenstelling tot de biologische, natuurlijke cq holistische systemen van geneeskunde. Het blijkt dat alle psoriasispatienten – naast een gemeenschappelijke noemer – een eigen mix aan oorzakelijke factoren bezitten. Daarom gaat de Integrale Geneeskunde (HOL) uit van het unieke van iedere persoon, het stimuleren van het eigen zelfgenezend vermogen en het wegnemen van obstakels, alles in de context van het Geheel. Dit inzicht heeft geleid tot een nieuwe definitie: „Gezondheid omvat de gehele mens – spiritueel, psychologisch en lichamelijk - in eenheid met de Kosmos, de natuur en de gemeenschap“. Niet te verwarren met „integratieve“ geneeskunde, (REG) een systeem, geimporteerd uit de VS dat de annexatie van de alternatieve door de reguliere sector beoogt. "Integratieve Geneeskunde": een Paard van Troje. Tot slot de Kosmische Geneeskunde. Zij gaat uit van het ego als ziektemakende factor nr. 1 en zijn genezing door opnieuw Deel te worden van het Geheel (Kosmos).

De wortels van de holistisch/integrale geneeskunde liggen in Europa

De reguliere geneeskunde raakt langzamerhand „in het gedrang“ wegens zijn „dalende populariteit“. Terwijl de „alternatieve sector“ alleen maar groeit. In de VS heeft men daarom een geniale strategie uitgedacht: de integratie van reguliere en alternatieve geneeskunde. Dit wordt „integratieve geneeskunde“ genoemd. Het belooft erkenning, gelijkwaardigheid, wetenschappelijk onderzoek, al die dingen waarvoor de alternatieve sector sinds decennia strijdt. Kunnen we dus de vlag uitsteken? Helaas zit er een addertje onder het gras. Wat (van de alternatieve therapieŽn) erkend wordt, wordt bepaald door de reguliere! „evidence based science“, diezelfde „science“ die bewezen heeft zich noch met GENEZING, noch met GEZONDHEID bezig te houden. De analytisch-kwantificerende wetenschap is ongeschikt om individuele variabelen in het onderzoek te betrekken. En daar gaat het bij GENEZING om. Conclusie is: wil men werkelijk „integratie“, dan moet „gelijkwaardigheid“ aux serieux genomen worden. Dat wil zeggen dat de Integraal-Holistische Geneeskunde zijn eigen wetenschappelijk model kan ontwikkelen. Dat wat men nu wil is simpelweg de Holistische Geneeskunde voor het karretje van de reguliere sector spannen. Het is geen „gelijkwaardige samenwerking“, maar een vorm van annexatie. De reguliere sector blijft de lakens uitdelen, opgesierd met een paar „leuke“ alternatieve decoraties. Het is daardoor van fundamenteel belang onderscheid te maken tussen integraal (holistisch, alternatief) en „integratief“ (regulier, reductionistisch).

De reguliere wetenschap kan het „zelfgenezend vermogen“ niet meten. Dus bestaat het niet.....

Het is allemaal terug te voeren op een verschillend mens- en wereldbeeld. Voor de reguliere sector is de mens een opeenhoping van afzonderlijke functies die alle afzonderlijk gemanipuleerd kunnen worden. In de holistische visie is de mens een zinvol deel in de context van een groter Geheel. De mens is geen machine die op onderdelen gerepareerd kan worden. Het cynische is dat de reguliere sector – door zijn symptoom-bestrijding – de klachten zo chronisch laat worden, dat de ziekte uiteindelijk alleen nog door farma, chirurgie en straling „genezen“ kan worden. Een terminale gezondheidszorg die terminale „oplossingen“ creŽert. Waardoor de idee dat de mens slechts een machine is nog weer wordt versterkt. Dusdanig dat ook de mens om wie het gaat totaal door dit „model“ wordt gehersen-spoeld. Immers: de mens van tegenwoordig wordt volledig door zijn ego gedomineerd. De idee dat hij/zij gevangen is in een valse zelfdefinitie, is hem/haar totaal vreemd. Dat wij daardoor voortdurend verkeerde conclusies trekken cq. van het ene in het andere probleem belanden zonder ooit uitzicht op HEELHEID te vinden is het drama van deze tijd.

„De Alternatieve Geneeskunde staat op het punt door de Reguliere Sector gekoloniseerd te worden“
Prof. dr. H.Walach

Om nog even heel duidelijk te zijn: ik heb in mijn 45-jarige artsenloopbaan steeds met de reguliere geneeskunde samen-gewerkt. Wij houden niet van fanatici, uit welke hoek zij ook moge komen. Bij de geringste twijfel over een ernstige aandoening wees ik of een behandeling af of verwees ik mensen naar de huisarts cq specialist. Dat de reguliere geneeskunde onontbeerlijk is, staat voor ons boven elke twijfel vast (dit voor diegenen die daaraan twijfelen willen). Dit is een breed terrein: acute (infectieuze) ziekten cq epidemieen, traumata, onomkeer-bare chronische en degeneratieve ziekten, kanker, techno-logische oplossingen voor levensbedreigende situaties, verloskunde etc. Ook bij onze huidige praktijk voor Chinese Geneeskunde zijn mijn vrouw en ik zich steeds van onze grenzen bewust. Nooit worden er irreele beloften aan de patient gedaan. Dat neemt niet weg dat onze 20-jarige ervaring overtuigend aangeeft, dat onze invalshoek zijn bestaansrecht heeft. Simpel voorbeeld. Als iemand met een „frozen shoulder“ die x keer zonder resultaat bij de specialist (en de fysiotherapeut) is geweest in 2 behandelingen duurzaam genezen is, is dat voor ons genoeg om onze behandelmethode voort te zetten. Bovendien kunnen de ervaringen in China (5000 jaar oud) en de steun van universiteiten, wetenschappelijk onderzoek en ontelbare artsen aldaar niet zomaar weggepoetst worden. Omgekeerd: ook in mijn ontwerp voor een Nieuwe Gezondheidszorg heeft de Reguliere Sector zijn onvervangbare plaats. Wanneer echter het oude systeem het binnenkort begeven zou (dat het in verval is ontkennen weinigen meer: de statistieken voor chronische aandoeningen – ondanks de reguliere aanpak – nemen steeds verder toe), is het cruciaal dat wij in de tussentijd – NU – een echt ALTERNATIEF hebben ontwikkeld. Dit wordt door de WHO (Dr. Margareth Chan) bevestigd. Door de dramatische toename van resistente microben, staat een post-antibiotisch tijdperk onherroepelijk voor de deur. Dit geeft ons de plicht om verder naar alternatieven te zoeken. Zie hiervoor Boek „Origin“ 5 „Handboek Integrale Geneeskunde HEEL HET LEVEN“.

Een Nieuwe Tijd?

„Wij zijn al op de goede weg“ zei iemand onlangs. Zij noemde dit het „nieuwe paradigma“. Bedrijven nemen afstand van het „reductionistische, mechanische denken“ en orienteren zich op een „organische“ organisatie. En inderdaad. In de desbe-treffende websites wemelt het van New Age-achtige terminologie als „bewustzijnsverruiming, waarde-georienteerd leiderschap en cultuurtransformatie“. De ideologie („power points“) van het „nieuwe paradigma“ is o.a. positief denken, alles is energie, je creŽert je eigen wereld, het leven is verandering, jezelf realiseren, organiseren vanuit het hart, ja zelfs kosmisch inzicht wordt benadrukt als „nieuwe waarde“. Dit horende waan je jezelf in een soort New Age sekte in plaats van in een bedrijf.

De neergang van de spiritualiteit kan goed afgelezen worden aan de ontwikkeling van „mindfulness“. Oorspronkelijk komt deze praktijk uit het Boeddhisme, in het Westen verspreid door Zenmeester Thich Nhat Hanh. Zij had tot doel het opgeven van het ego en het bereiken van de Verlichting. Tot een Amerikaanse psycholoog het „ontdekte“. Hij copieerde de term en gaf er tegelijkertijd een (totaal) andere inhoud aan. In plaats van transformatie van de kern van je persoonlijkheid werd „mindfulness“ ingezet om je bestaande ik beter te laten voelen. Het dient het beter functioneren van je ego. In deze nieuwe versie werd het gretig opgenomen door alle mogelijke therapeutische richtingen. Uit een van de vele folders: „Door mindfulness leer je je beter te concentreren cq  te focussen. Het brengt rust in je hoofd. Het scherpt je geheugen aan. Ook leert het je conditioneringen te doorzien. Bewuste keuzes worden gemakkelijker gemaakt. Het ondersteunt de afbouw van stress, het maakt je weerbaarder. Door acceptatie krijg je beter grip op je emoties. Het geheel leidt tot beter funktioneren“. Het punt is dat op zichzelf er niets verkeerd is aan je (bestaande) zelf te willen verbeteren. In de huidige context van de wereldwijde Ego-Catastrofe wordt dit echter een geheel andere zaak. Hier wordt een oorspronkelijk spirituele praktijk (met als doel het opgeven van je ego) in het tegendeel veranderd. De „mindfulness“ van tegenwoordig is een instrumentele methodiek om je bestaande ego-identiteit op te vijzelen.

Prik je echter door bovenstaande wolkige terminologieŽn, dan valt het meteen op dat de heilige koe van het bedrijfsleven – winstmaximalisatie – onvermeld en onaangetast blijft. De waarheid is dit. Net als bij de gezondheidszorg loopt het huidige socio-economische systeem op zijn eind. Wanhopig zoekt het naar nieuwe impulsen. Om de effectiviteit te verhogen worden er mens-vriendelijke strategieŽn geintroduceerd. Woorden als „organisch“, „integraal“ en „holistisch“ werken als een magneet op mensen die naar verbetering van hun werkomstandigheden zoeken. Het bedrijf als de rattenvanger van Hamelen. Want net als bij de geneeskunde de reguliere wetenschap de dienst blijft uitmaken, gaat het bij de (multinationale) bedrijven onverminderd om de winst. Uiteindelijk dient de „spiritualiteit“ ertoe om het bedrijf nog effectiever, nog concurrerender te maken cq nog meer te laten groeien. Het is het oude liedje: de mensen vangen met idealistische bewoordingen om ze in de praktijk nog meer te kunnen uitbuiten. Het voortdurend scheppen van nieuwe behoeften (met behulp van de „nieuwe creativiteit“) (sic) is een misdaad ten opzichte van onze planeet. Lieve mensen, doorzie dit spel, laat je niet voor de gek houden. Iets is pas echt organisch, integraal en holistisch wanneer niet het ego maar het Geheel centraal staat. Bij een echt nieuw paradigma dient de economie het leven en niet andersom. Het is niet gebaseerd op onbeperkte groei, maar op balans. Het is ondergeschikt aan de ecologie. Beperking van productie en consumptie, een sobere leefstijl waarin kwaliteit van leven boven de kwantiteit gaat, Zijn boven hebben, een organische gemeenschap jazeker, maar een die onderlinge hulp hoog in het vaandel heeft, een die met elkaar weet te delen, zodat er niet meer, maar minder geconsumeerd wordt. Pas als de „nieuwe“ bedrijfsprofeten (oude!) “waarden“ als maximale winst, de economisering van het leven, grenzeloze groei, „vooruitgang“, goedkope arbeidsmarkten, de GMO- en wapenindustrie, onbeperkte roofbouw en „financiŽle markten“ uit hun praktijk verwijderen, pas dan kan van een „Nieuwe Tijd“ gesproken worden.

 

About UsSitemapCopyrightContactDisclaimerOrdersunderline_r1_c7.gif (114 bytes)www.vitalworld.org